029 - Helen arrives - Ouagadougou, Burkina Faso on to Kukobila, Ghana

2XU

2XU